= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ן  מער קיין פּחד ניט

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

וואָס איז נײַ?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

דאָ ווערן אָנגעגעבן די נײַסטע אינפאָרמאַציעס און פאַרבינדפּונקטן,
אַרײַנגערעכנט די דאַטעס פון ווען מע האָט זיי אַרויפגעלייגט אויפן וועבלאַץ.

 =======================================================01-פעב-2011. פאַרביטן טאָוול בילד. פאַרבונדן טאָוול זיַיט
31-יאנ-2011. באַאַרבעט זײַטן. געשאַפן טאָוול זײַט

30-יאנ-2011. אָנגעהויבן צונויפשטעלן און אַרײַנגעבן אינפאָרמאַציעס און אַקטיווירן פאַרבינדפּונקטן אויף די פאַרשידענע שײַכותדיקע וועבזײַטן.

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל