====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 3

3.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
06:30-06:00 אויפשטיין
07:30-06:30 פאַרזאַמלונג + פאָרשטעלן דעם טאָג-פּלאַן + ווידער אויפקלערן דעם מצב
09:00-07:30 דאַוונען און פרישטיק
13:00-09:00 אויספילן אַלגעמיינע און מעדיצינישע פרעג-בויגנס + געזונט-אונטערזוכונג + צוטיילן קליידער און שיך + זעלבסט-פאַרווײַלונג
14:30-13:00 מיטאָג און אָפּרו-פּעריאָד – פאַרבעטן עטלעכע פאָרשטייערינס אויסצואַרבעטן אַ טאָג-פּלאַן פאַר דער גאַנצער וואָך
18:00-14:30 אָפּרו- און פאַרווײַלונגס-פּעריאָד
21:00-18:00 אָוונט-ברויט מיט קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם: באַקענען זיך איינע מיט דער אַנדערער דורך די אינפאָרמאַציעס פון די פרעג-בויגנס וואָס יעדע וועט פאָרשטעלן פאַר די אַנדערע
00:00-21:00 המשך, קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם/ פרײַ/ שלאָפן + ערשטע וואַך
03:00-00:00 צווייטע וואַך
06:00-03:00 דריטע וואַך

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 3.2 היים און הויז

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 3

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל