====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

די רויטע בהלה
- פון מאָריס ראָזענפעלד

(פראַגמענט)

ניט קיין שלאַכט, ניט קיין פאַרטײַפלטער פּאָגראָם,
האָט אָנגעפילט די גרעסטע שטאָט מיט קלאָגן.

...

אָ ניין! דאָס האָט אַ מוראדיקע העל דערוואַכט,
אַ שקלאַפן-נעסט מיט שקלאַפן ווילד געפלאַקערט;
 דאָס האָט דער גאָלד-גאָט מיט אַ בראַנד-געלעכטער
געפרעסן אונדז'רע זין און טעכטער,
געלעקט די לעבנס מיט זײַנע רויטע צונגען –
זיי זײַנען אין דעם טויט געשפּרונגען,
אין זײַן שויס געדרונגען,
ער האָט זיי געכאַפּט, געלאַכט, געזונגען...
ער האָט זיי פאַרשלונגען...

       *    *    *

... אַ שבת איז דאָס געווען,
אַן אַרבעטערס אַ שבת
זײַן "קידוש"!... זײַן "הבדלה"!...

די רויטע בהלה


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 1

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל